Godisno sobranie na ZMGPS 26.11.2004
Jahresversammlung der GMDFZ 26.11.2004


Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
649 X 422
49 KB
1a
650 X 417
55 KB
1b
650 X 421
50 KB
2
650 X 419
48 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
3
650 X 417
50 KB
4
650 X 422
46 KB
6
650 X 420
58 KB