ITF Bitola 2007 Poseta na Ohrid - Besuch der Stadt Ohrid 09.04.2007


Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_0002
800 X 532
99 KB
DSC_0003
800 X 532
106 KB
DSC_0004
800 X 532
82 KB
DSC_0005
800 X 532
110 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_0007
800 X 532
67 KB
DSC_0008
800 X 532
92 KB
DSC_0009
800 X 532
100 KB
DSC_0014
800 X 532
122 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_0018
800 X 532
77 KB
DSC_0019
800 X 532
70 KB
DSC_0020
354 X 532
33 KB
DSC_0021
800 X 532
66 KB