Надзорен одбор

 

Виолета Ристевска

Книговодител во пензија

 

м-р Билјана Митковска

проф. по германски јазик

 

Никола Монавчев

дипл. економист