членови

819

Петровски Горан

директор на Дигитал Фото видео 

студио "ПИНК" Битола

820

д-р Шулевски Николче

проф. по германски јазик во СОЕУ "Јане Сандански",

судски преведувач по германски јазик и

основач на Училиште за германски јазик  "ДЕЛФИН" Битола

814

м-р Ковачевски Васко

Ген. директор на ЕСМ

822

м-р  Монавчева Симона

професор по германски јазик во

ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола

824

м-р Крстевска Кристина

професор по германски јазик и македонски јазик

821

м-р Вангеловска Ирена

сметководител во Специјалистичка болница

по гинекологија и акушерство „Плодност“ Битола