членови

819

Петровски Горан

директор на Дигитал Фото видео 

студио "ПИНК" Битола

820

м-р Шулевски Николче

проф. по германски јазик во СОЕУ "Јане Сандански",

судски преведувач по германски јазик и

основач на Училиште за германски јазик  "ДЕЛФИН" Битола

816
Китановски Драган

раководител на одржување на работна

единица во ЗИК "Пелагонија" Битола

822

м-р Симона Монавчева

професор по германски јазик во

ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола

824

Кристина Илиева

професор по германски јазик и македонски јазик

821

м-р Ристевска Ирена

сметководител во Специјалистичка болница

по гинекологија и акушерство „Плодност“ Битола

 
817
м-р Галовска Евдокија
проф. по германски јазик во ОУ "Климент Охридски" Битола и
судски преведувач по германски јазик

818

Пачовски Гоце

проф. по германски јазик во пензија и

судски преведувач по германски јазик