Bozikna proslava vo prostoriite na KUD Stiv Naumov Bitola so g-din Franz Werner 13.12.1998 (4 of 8)4