Bozikna proslava vo KUD Stiv Naumov Bitola so g-din Franz Werner 13.12.1998
Weihnachtsfeier in KUD Stiv Naumov Bitola mit Herrn Franz Werner 13.12.1998Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
423 X 650
63 KB
2
650 X 432
52 KB
3
650 X 424
52 KB
4
650 X 427
53 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
5
650 X 427
49 KB
6
432 X 650
51 KB
7
650 X 424
49 KB
8
427 X 650
45 KB