Bozikna proslava vo prostoriite vo KUD Stiv Naumov Bitola 24.12.1997
Weihnachtsfeier in den Raeumlichkeiten der KUD Stiv Naumov Bitola 24.12.1997Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
650 X 474
39 KB
2
650 X 467
36 KB
3
650 X 443
38 KB
4
650 X 455
39 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
5
650 X 452
45 KB
6
650 X 458
43 KB
7
650 X 450
44 KB
8
650 X 446
36 KB